Середа
23.05.2018
05:15
Категории каталога
вакансії [3]
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
Наш опрос
Оцените наш сайт
Всього відповідей: 305
Мини-чат
200
Харківська спеціалізованна школа №18
Главная » Статьи » Вакансії учнів » вакансії

ПРАВИЛАКОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ УЧНІВ ДО ХСШ №18
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1.1. У Харківській спеціалізованій школі І-Ш ступенів №18 Харківської
міської ради Харківської області здійснюється приймання дітей на конкурсній
основі: до 1-го та 10 -го класів спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови в рамках основного конкурсного приймання та до
2-12-х класів спеціалізованої школи в рамках додаткового конкурсного
приймання.
1.2. У конкурсному відборі беруть участь діти незалежно від місця проживання.
1.3. Приймання учнів до 1-4-х класів спеціалізованої школи І ступеня здійснюється за результатами співбесід (для 3-4-х класів учні допускаються до співбесіди на підставі результатів річного оцінювання при середньому балі оцінювання навчальних досягнень за попередній клас не нижче достатнього рівня, для 2-го класу - на підставі навчальної характеристики за підсумками першого року навчання).
1.3.1 Приймання до загальноосвітніх класів, які входять до складу спеціалізованої школи, відбувається без конкурсу.
1.4. Приймання учнів до 5-9-х класів спеціалізованої школи здійснюється
на підставі результатів річного оцінювання при середньому балі навчальних
досягнень за попередній клас не нижче достатнього рівня та за результатами
конкурсного випробування ( аудіювання, читання, говоріння та письма ).
1.5. Приймання до 10-го класу спеціалізованої школи здійснюється на
підставі свідоцтва про базову загальну середню освіту (при середньому балі не
нижче "7") та за результатами 2-х конкурсних випробувань. Випускники 9-го
класу спеціалізованої школи, які мають середній бал свідоцтва не нижче "8", за
рішенням конкурсної комісії, можуть бути зараховані без конкурсних
випробувань.
1.6. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ
2.1. Конкурс оголошується не пізніше ніж за два місяці до його початку. Умови конкурсу доводяться до відома населення через місцеві і засоби масової інформації, в обов'язковому порядку письмове оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні школи.
 2.2. Не пізніше ніж за місяць в приміщенні школи вивішується перелік питань, за якими проводитимуться випробування, із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.
2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання
проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За
наявності вільних місць може бути проведений додатковий конкурсний набір у серпні (але не пізніше ніж за тиждень до початку навчального року).
2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати ЗО учнів.
2.5. Для проведення конкурсних випробувань у школі створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою школи. Головою конкурсної комісії є директор школи або його заступник з навчально-виховної (науково-методичної) роботи.
2.6. Оскільки умовами конкурсу передбачено проведення конкурсних випробувань з іноземної мови, то комісія створюється зі складу вчителів іноземної мови. Склад комісії затверджується наказом директора школи.
2.7. До участі у конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви батьків (або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора школи. Для вступу до 10-го класу подається свідоцтво про базову загальну середню освіту, до інших класів - табель навчальних досягнень учня (крім дітей, які вступають до 1 -го класу). Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1 -го класу , крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.
2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні або творчі досягнення.
3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу
спеціалізованої школи, проводиться з 15 березня по ЗО червня у формі
співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють
(додаток 1).
3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу. Такі завдання розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих методичним об'єднанням вчителів іноземної мови, психологічною службою школи та затверджується директором школи. 3.3. Чисельність конкурсної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше ніж ЗО хвилин.
3.4. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 2-4-х класів спеціалізованої школи та 5-10-х класів, проводиться з 1 червня по 24 серпня за окремим розкладом.
 3.5. Конкурсне приймання учнів, що вступають до 2-4-х класів, проводяться у формі співбесіди, яка включає виконання завдань для перевірки рівня навчальних досягнень учня з української мови, математики та англійської мови (додаток 1).
3.6. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-12-х класів,
проводяться з іноземної мови як в усній, так і в письмовій формах (співбесіда,
тестування, усне опитування за білетами тощо).
 3.7.Адміністрація школи визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох з урахуванням співбесіди у 5-9-х класах та не більше двох з урахуванням співбесіди у 10- 12- х класах (додаток 1).
3.8. Білети, варіанти письмових завдань розробляються методичними
об'єднаннями вчителів та затверджуються директором навчального закладу за
погодженням з управлінням освіти Ленінської районної у м.Харкові ради. Не
допускається застосування тих самих варіантів завдань для випробувань, що
відбуваються у різні дні.
3.9. Конкурсні завдання зберігаються у директора школи в запечатаному
конверті, який відкривається в день випробування головою конкурсної
предметної комісії у присутності її членів та вступників.
3.10. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі учням видається папір із штампом закладу освіти. Після закінчення іспиту письмові роботи шифруються головою предметної комісії і передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифруються роботи після виставлення оцінок.
 3.11. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді. 3.12. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.
 3.13. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у школі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор.
3.14. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів (додаток 2) конкурсної комісії і оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення всіх його учасників не пізніше ніж через три дні після проведення цих випробувань (результати усного випробування оголошуються в той самий день).
3.15. Протоколи конкурсних предметних комісій зберігаються в тому ж порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації. порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації.
3.16. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ЛІ­ГУ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та НІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук та WЕВ-олімпіад з іноземної мови поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
3.17. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі у повторних конкурсних випробуваннях на загальних умовах. 3.18. Учні, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються. 3.19. Підсумки конкурсу підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка приймає рішення про зарахування учасників конкурсу до школи.
4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ
 4.1.Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до школи наказом директора, що видається на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До школи подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, довідка з місця проживання про склад сім'ї, ідентифікаційний код, медична картка встановленого зразка.
4.3. У разі незгоди з рішенням конкурсної комісії батьки (особи, які їх замінюють) і учні можуть звернутись до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня з дня оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.
4.4. Для розгляду апеляції рішенням ради школи створюється апеляційна комісія. Головою апеляційної комісії є голова ради школи. Забороняється проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції.
4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до спеціалізованої школи, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу спеціалізованої початкової школи, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу за місцем проживання або до загальноосвітніх класів, що входять до складу спеціалізованої школи.
4.6. Діти, які зараховані до школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з школи. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ
 5.1. Контроль за організацією, проведенням конкурсу і порядком
зарахуванням учнів до інколи за результатами конкурсного відбору
здійснюється управлінням освіти Ленінської районної у місті Харкові ради.
5.2. При порушенні школою вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання учнів до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. №389, та Правил конкурсного приймання, розроблених школою, рішенням управління освіти Харківської міської ради результати конкурсу визначаються недійсними.
5.3. У випадку визнання результатів конкурсу недійсними управління освіти Харківської міської ради організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.


Источник: http://ПРАВИЛА...
Категория: вакансії | Добавил: Lushele (17.03.2010) | Автор: АДМІНІСТРАЦІЯ
Просмотров: 849 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]